Các bài viết lần trước đã giới thiệu qua về phần danh từ và tính từ. Bài viết này sẽ giới thiệu về một từ loại không kém phần quan trọng, đó là trợ từ hay còn được gọi là trạng từ. Mời các bạn đọc bài viết dưới đây liên quan đến các dạng trạng từ thường gặp trong bài thi TOEIC – phần 1 Các vị trí của trạng từ:


1. Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau động từ (ngoại trừ các Linking verb)
Example:
• He speaks loudly
• She cooks well
• Mary quickly went to school
2. Trạng từ thường đứng trước tính từ và thường bổ nghĩa cho tính từ đó
Example:
• John is extremely
• The answers were completely
3. Hai trạng từ có thể đứng cạnh nhau theo cấu trúc
Subject + verb + Adverb1 + Adverb2 Các adverb1thường là các trạng từ chỉ mức độ: Very, extremely, absolutely, totally, completely… Example:
• Mike cooked extremely
• Dalton did his job completely well .
4. Trạng từ đứng đầu câu bổ nghĩa cho cả câu.
Example:
• Unfortunately, the system was down
• Luckily, he came just in time
• Frankly, your performance sucks
5. Một số trạng từ có thể đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ, Những trạng từ này bao gồm: only, almost, even
Example:
• Even Carol can push up 50 times
• I’m sorry I bought only apples
• He lost almost all his money
Các cấu trúc thường gặp có trạng từ Subject + V + too + adverb + to Verb Subject + V + so + adverb + that Subject + V + adverb + enough Example:
• They walked to slowly to catch the bus
• Jim drives so fast that he can cause an accident
• You should write clearly enough that everyone can read

Leave a Reply